પરીક્ષા પે ચર્ચા - 2020 : "પ્રધાનમંત્રી સાથે પરીક્ષાની વાત" પરીક્ષા, જીવન તથા અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો અનોખો સંવાદ ભાગ લેવા માટે લોગઈન કરો: Innovate.Mygov.in

PPC2020

BJP | BJP Gujarat,  PPC2020

પરીક્ષા પે ચર્ચા - 2020 : "પ્રધાનમંત્રી સાથે પરીક્ષાની વાત"

પરીક્ષા, જીવન તથા અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો અનોખો સંવાદ

ભાગ લેવા માટે લોગઈન કરો: Innovate.Mygov.in

#PPC2020

પરીક્ષા પે ચર્ચા - 2020 : "પ્રધાનમંત્રી સાથે પરીક્ષાની વાત" પરીક્ષા, જીવન તથા અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો અનોખો સંવાદ ભાગ લેવા માટે લોગઈન કરો: Innovate.Mygov.in #PPC2020

Let's Connect

sm2p0