રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 સરકારની નહીં પરંતુ દેશની શિક્ષણ નીતિ છે જેમાં ભણવા કરતા શીખવા પર વધુ ફોક્સ અપાયું છે. નવી શિક્ષણ નીતિથી ન્યૂ ઈન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારતના મિશનને બળ મળશે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 સરકારની નહીં પરંતુ દેશની શિક્ષણ નીતિ છે જેમાં ભણવા કરતા શીખવા પર વધુ ફોક્સ અપાયું છે. નવી શિક્ષણ નીતિથી ન્યૂ ઈન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારતના મિશનને બળ મળશે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 સરકારની નહીં પરંતુ દેશની શિક્ષણ નીતિ છે જેમાં ભણવા કરતા શીખવા પર વધુ ફોક્સ અપાયું છે. નવી શિક્ષણ નીતિથી ન્યૂ ઈન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારતના મિશનને બળ મળશે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

Let's Connect

sm2p0