રાજકોટ ખાતે રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ તથા કાઠીયાવાડી હોર્સ બ્રિડર્સ એસોસિયેશન દ્વારા યોજાયેલ અશ્વ રમતોત્સવ - 2020 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ તથા કાઠીયાવાડી હોર્સ બ્રિડર્સ એસોસિયેશન દ્વારા યોજાયેલ અશ્વ રમતોત્સવ - 2020 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાજકોટ ખાતે રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ તથા કાઠીયાવાડી હોર્સ બ્રિડર્સ એસોસિયેશન દ્વારા યોજાયેલ અશ્વ રમતોત્સવ - 2020 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0