રાજ્યની ગંગા સ્વરૂપા માતા-બહેનોને આર્થિક સહાય માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય 👉 ગંગા સ્વરૂપા માતા-બહેનોને એપ્રિલ-મે-2020 એમ બે મહિના માટે પ્રતિમાસ રૂ. 500 પ્રમાણે રૂ. 1000ની વધારાની સહાય અપાશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

રાજ્યની ગંગા સ્વરૂપા માતા-બહેનોને આર્થિક સહાય માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

👉 ગંગા સ્વરૂપા માતા-બહેનોને એપ્રિલ-મે-2020 એમ બે મહિના માટે પ્રતિમાસ રૂ. 500 પ્રમાણે રૂ. 1000ની વધારાની સહાય અપાશે
#GujaratFightsCovid19

રાજ્યની ગંગા સ્વરૂપા માતા-બહેનોને આર્થિક સહાય માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય 👉 ગંગા સ્વરૂપા માતા-બહેનોને એપ્રિલ-મે-2020 એમ બે મહિના માટે પ્રતિમાસ રૂ. 500 પ્રમાણે રૂ. 1000ની વધારાની સહાય અપાશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0