👉 ઓગષ્ટ 2020 સુધીમાં 23 રાજ્યોના 83 % લાભાર્થીઓને પોર્ટેબિલિટી હેઠળ આવરી લેવાશે 👉 માર્ચ 2021 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં એક રાષ્ટ્ર, એક રાશન કાર્ડ લાગુ કરવાનું લક્ષ્યાંક 👉 રોજગારી માટે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જતા શ્રમિકોને મળશે મહત્તમ લાભ

AatmaNirbharBharatPackage

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharatPackage

👉 ઓગષ્ટ 2020 સુધીમાં 23 રાજ્યોના 83 % લાભાર્થીઓને પોર્ટેબિલિટી હેઠળ આવરી લેવાશે
👉 માર્ચ 2021 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં એક રાષ્ટ્ર, એક રાશન કાર્ડ લાગુ કરવાનું લક્ષ્યાંક
👉 રોજગારી માટે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જતા શ્રમિકોને મળશે મહત્તમ લાભ
#AatmaNirbharBharatPackage

👉 ઓગષ્ટ 2020 સુધીમાં 23 રાજ્યોના 83 % લાભાર્થીઓને પોર્ટેબિલિટી હેઠળ આવરી લેવાશે 👉 માર્ચ 2021 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં એક રાષ્ટ્ર, એક રાશન કાર્ડ લાગુ કરવાનું લક્ષ્યાંક 👉 રોજગારી માટે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જતા શ્રમિકોને મળશે મહત્તમ લાભ #AatmaNirbharBharatPackage

Let's Connect

sm2p0