પોષણ અભિયાન 2020-22 અંતર્ગત યોજાનારા કાર્યક્રમો અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જિલ્લા-મહાનગર અને નગરોના પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ અને આંગણવાડી કાર્યકરોને માર્ગદર્શન આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પોષણ અભિયાન 2020-22 અંતર્ગત યોજાનારા કાર્યક્રમો અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જિલ્લા-મહાનગર અને નગરોના પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ અને આંગણવાડી કાર્યકરોને માર્ગદર્શન આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પોષણ અભિયાન 2020-22 અંતર્ગત યોજાનારા કાર્યક્રમો અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જિલ્લા-મહાનગર અને નગરોના પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ અને આંગણવાડી કાર્યકરોને માર્ગદર્શન આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0