સ્વસ્થ અને સુપોષિત ગુજરાતના નિર્માણ માટે ગુજરાત સરકારે હાથ ધર્યું છે ‘ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-22’ આ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર ઉપરાંત ઔદ્યોગિક ગૃહો, વેપારી મંડળો, સ્વૈછિક સંસ્થાઓ અને કરોડો નાગરિકો બનશે સુપોષિત ગુજરાતની પહેલનો ભાગ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્વસ્થ અને સુપોષિત ગુજરાતના નિર્માણ માટે ગુજરાત સરકારે હાથ ધર્યું છે ‘ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-22’ આ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર ઉપરાંત ઔદ્યોગિક ગૃહો, વેપારી મંડળો, સ્વૈછિક સંસ્થાઓ અને કરોડો નાગરિકો બનશે સુપોષિત ગુજરાતની પહેલનો ભાગ

સ્વસ્થ અને સુપોષિત ગુજરાતના નિર્માણ માટે ગુજરાત સરકારે હાથ ધર્યું છે ‘ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-22’ આ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર ઉપરાંત ઔદ્યોગિક ગૃહો, વેપારી મંડળો, સ્વૈછિક સંસ્થાઓ અને કરોડો નાગરિકો બનશે સુપોષિત ગુજરાતની પહેલનો ભાગ

Let's Connect

sm2p0