ગુજરાતના બાળકો પોષણયુક્ત બને તે માટેનું અભૂતપૂર્વ અભિયાન એટલે પોષણ અભિયાન રાજ્યના બાળકો કુપોષિત રહી ન જાય તે માટે રાજ્ય સરકાર લઇ આવી છે ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-22. આ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યની આશરે 1 લાખથી વધુ આંગણવાડીની બહેનો સુપોષિત ગુજરાતની પહેલનો બનશે ભાગ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના બાળકો પોષણયુક્ત બને તે માટેનું અભૂતપૂર્વ અભિયાન એટલે પોષણ અભિયાન

રાજ્યના બાળકો કુપોષિત રહી ન જાય તે માટે રાજ્ય સરકાર લઇ આવી છે ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-22. આ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યની આશરે 1 લાખથી વધુ આંગણવાડીની બહેનો સુપોષિત ગુજરાતની પહેલનો બનશે ભાગ.

ગુજરાતના બાળકો પોષણયુક્ત બને તે માટેનું અભૂતપૂર્વ અભિયાન એટલે પોષણ અભિયાન રાજ્યના બાળકો કુપોષિત રહી ન જાય તે માટે રાજ્ય સરકાર લઇ આવી છે ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-22. આ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યની આશરે 1 લાખથી વધુ આંગણવાડીની બહેનો સુપોષિત ગુજરાતની પહેલનો બનશે ભાગ.

Let's Connect

sm2p0