નવા ભારતમાં તમે પણ બનો બજેટ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ કેન્દ્રીય બજેટ 2020-21 માટે તમારા વિચારો અને સૂચનો MyGov.in ઓપન ફોરમ પર મોકલો.

Budget2020

BJP | BJP Gujarat,  Budget2020

નવા ભારતમાં તમે પણ બનો બજેટ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ કેન્દ્રીય બજેટ 2020-21 માટે તમારા વિચારો અને સૂચનો MyGov.in ઓપન ફોરમ પર મોકલો.
#Budget2020

નવા ભારતમાં તમે પણ બનો બજેટ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ કેન્દ્રીય બજેટ 2020-21 માટે તમારા વિચારો અને સૂચનો MyGov.in ઓપન ફોરમ પર મોકલો. #Budget2020

Let's Connect

sm2p0