ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવનારું અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌના વિશ્વાસના મંત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરી છેવાડાના માનવીને સર્વગ્રાહી સુવિધા આપતું બજેટ 2020-21

GujaratBudget

ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવનારું અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌના વિશ્વાસના મંત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરી છેવાડાના માનવીને સર્વગ્રાહી સુવિધા આપતું બજેટ 2020-21
#GujaratBudget

ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવનારું અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌના વિશ્વાસના મંત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરી છેવાડાના માનવીને સર્વગ્રાહી સુવિધા આપતું બજેટ 2020-21 #GujaratBudget

Let's Connect

sm2p0