વનબંધુ કલ્યાણ યોજના કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના 2020 - 21 નું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અનાવરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપણતસિંહ વસાવા અને શ્રી રમણલાલ પાટકર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વનબંધુ કલ્યાણ યોજના કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના 2020 - 21 નું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અનાવરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપણતસિંહ વસાવા અને શ્રી રમણલાલ પાટકર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વનબંધુ કલ્યાણ યોજના કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના 2020 - 21 નું વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અનાવરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપણતસિંહ વસાવા અને શ્રી રમણલાલ પાટકર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0