કોરોના સંકટ વચ્ચે દેશભરમાં રોજગારી આપવામાં અગ્રેસર ગુજરાત • સમગ્ર દેશમાં સૌથી ઓછો બેરોજગારી દર ગુજરાતમાં • જુલાઈ, 2020માં ગુજરાતનો બેરોજગારી દર 1.9% નોંધાયો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સંકટ વચ્ચે દેશભરમાં રોજગારી આપવામાં અગ્રેસર ગુજરાત

• સમગ્ર દેશમાં સૌથી ઓછો બેરોજગારી દર ગુજરાતમાં

• જુલાઈ, 2020માં ગુજરાતનો બેરોજગારી દર 1.9% નોંધાયો

કોરોના સંકટ વચ્ચે દેશભરમાં રોજગારી આપવામાં અગ્રેસર ગુજરાત • સમગ્ર દેશમાં સૌથી ઓછો બેરોજગારી દર ગુજરાતમાં • જુલાઈ, 2020માં ગુજરાતનો બેરોજગારી દર 1.9% નોંધાયો

Let's Connect

sm2p0