પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાથી ગુજરાતમાં ગરીબ પરિવારોને મળ્યું સપનાનું ઘર‬ 👉 ઓગસ્ટ 2020માં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) હેઠળ વધુ 17,475 આવાસ નિર્માણની મંજૂરી અપાઈ 👉 યોજના હેઠળ 4.21 લાખથી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઇ ચૂક્યું છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાથી ગુજરાતમાં ગરીબ પરિવારોને મળ્યું સપનાનું ઘર‬

👉 ઓગસ્ટ 2020માં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) હેઠળ વધુ 17,475 આવાસ નિર્માણની મંજૂરી અપાઈ

👉 યોજના હેઠળ 4.21 લાખથી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઇ ચૂક્યું છે.

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાથી ગુજરાતમાં ગરીબ પરિવારોને મળ્યું સપનાનું ઘર‬ 👉 ઓગસ્ટ 2020માં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) હેઠળ વધુ 17,475 આવાસ નિર્માણની મંજૂરી અપાઈ 👉 યોજના હેઠળ 4.21 લાખથી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઇ ચૂક્યું છે.

Let's Connect

sm2p0