સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે ગુજરાતે પ્રાપ્ત કરી વધુ એક સિદ્ધિ 👉 સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2020માં દેશના ટોપ 10 શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરોનો સમાવેશ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે ગુજરાતે પ્રાપ્ત કરી વધુ એક સિદ્ધિ

👉 સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2020માં દેશના ટોપ 10 શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરોનો સમાવેશ

સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે ગુજરાતે પ્રાપ્ત કરી વધુ એક સિદ્ધિ 👉 સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2020માં દેશના ટોપ 10 શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરોનો સમાવેશ

Let's Connect

sm2p0