👉 ગુજરાતના માછીમારોના હિતમાં અને દરિયાઈ સીમાઓ વધુ સુરક્ષિત બનાવવા ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ વટહુકમ-2020 બહાર પડાયો 👉 ગુજરાતના દરિયાઈ વિસ્તારમાં રાજ્ય બહારના માછીમાર ફિશિંગ કરતા ઝડપાશે તો રૂ.1 લાખના દંડની તથા બોટમાં મળેલ મત્સ્ય પકડાશની હરાજી કરી જે રકમ મળે તેની પાંચ ગણી ૨કમ વસુલવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 ગુજરાતના માછીમારોના હિતમાં અને દરિયાઈ સીમાઓ વધુ સુરક્ષિત બનાવવા ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ વટહુકમ-2020 બહાર પડાયો

👉 ગુજરાતના દરિયાઈ વિસ્તારમાં રાજ્ય બહારના માછીમાર ફિશિંગ કરતા ઝડપાશે તો રૂ.1 લાખના દંડની તથા બોટમાં મળેલ મત્સ્ય પકડાશની હરાજી કરી જે રકમ મળે તેની પાંચ ગણી ૨કમ વસુલવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી

👉 ગુજરાતના માછીમારોના હિતમાં અને દરિયાઈ સીમાઓ વધુ સુરક્ષિત બનાવવા ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ વટહુકમ-2020 બહાર પડાયો 👉 ગુજરાતના દરિયાઈ વિસ્તારમાં રાજ્ય બહારના માછીમાર ફિશિંગ કરતા ઝડપાશે તો રૂ.1 લાખના દંડની તથા બોટમાં મળેલ મત્સ્ય પકડાશની હરાજી કરી જે રકમ મળે તેની પાંચ ગણી ૨કમ વસુલવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0