અમદાવાદ ખાતે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ટેક્નોલોજી સમિટ 2019 નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

VibrantStartupTechnologySummit, VSTSGujarat

BJP | BJP Gujarat,  VibrantStartupTechnologySummit, VSTSGujarat

અમદાવાદ ખાતે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ટેક્નોલોજી સમિટ 2019 નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.
#VibrantStartupTechnologySummit #VSTSGujarat

અમદાવાદ ખાતે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ટેક્નોલોજી સમિટ 2019 નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. #VibrantStartupTechnologySummit #VSTSGujarat

Let's Connect

sm2p0