• નાગરિકતા સંશોધન કાયદા - 2019ને આપનું સમર્થન આપવા માટે આ નંબર પર Missed Call કરો: 👉 88662-88662

IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

• નાગરિકતા સંશોધન કાયદા - 2019ને આપનું સમર્થન આપવા માટે આ નંબર પર Missed Call કરો:

👉 88662-88662

#IndiaSupportsCAA #CAAJanJagran

• નાગરિકતા સંશોધન કાયદા - 2019ને આપનું સમર્થન આપવા માટે આ નંબર પર Missed Call કરો: 👉 88662-88662 #IndiaSupportsCAA #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0