• નાગરિકતા સંશોધન કાયદા - 2019ને આપનું સમર્થન આપવા માટે આ નંબર પર Missed Call કરો: 👉 88662-88662

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

• નાગરિકતા સંશોધન કાયદા - 2019ને આપનું સમર્થન આપવા માટે આ નંબર પર Missed Call કરો:

👉 88662-88662

#IndiaSupportsCAA

• નાગરિકતા સંશોધન કાયદા - 2019ને આપનું સમર્થન આપવા માટે આ નંબર પર Missed Call કરો: 👉 88662-88662 #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0