નાગરિકતા સંશોધન બિલ 2019 સંસદના બંને ગૃહોમાં બહુમતી થી પસાર થયું તે બાબતે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી.

IndiaSupportsCAB

નાગરિકતા સંશોધન બિલ 2019 સંસદના બંને ગૃહોમાં બહુમતી થી પસાર થયું તે બાબતે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી.

#IndiaSupportsCAB

નાગરિકતા સંશોધન બિલ 2019 સંસદના બંને ગૃહોમાં બહુમતી થી પસાર થયું તે બાબતે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી. #IndiaSupportsCAB

Let's Connect

sm2p0