સંસદમાં શિપ રિસાઈકલીંગ બીલ 2019 પાસ, અલંગ શિપિંગ યાર્ડનો વિકાસ થશે: 👉 આ બીલ પાસ થવાથી વિશ્વભરના જહાજો અલંગ સહિત દેશના અન્ય રિસાઈકલીંગ યાર્ડમાં ભંગાવા માટે આવશે જેથી પ્લોટો પણ વિકસશે. 👉 નવા બીલમાં પર્યાવરણની સુરક્ષા અને શ્રમિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે સાનુકુળ મુદ્દાઓ આવરી લેવાયા 👉 અલંગ શિપિંગ યાર્ડમાં રોજગારીની નવી તકો પણ ઉભી થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સંસદમાં શિપ રિસાઈકલીંગ બીલ 2019 પાસ, અલંગ શિપિંગ યાર્ડનો વિકાસ થશે:

👉 આ બીલ પાસ થવાથી વિશ્વભરના જહાજો અલંગ સહિત દેશના અન્ય રિસાઈકલીંગ યાર્ડમાં ભંગાવા માટે આવશે જેથી પ્લોટો પણ વિકસશે.

👉 નવા બીલમાં પર્યાવરણની સુરક્ષા અને શ્રમિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે સાનુકુળ મુદ્દાઓ આવરી લેવાયા

👉 અલંગ શિપિંગ યાર્ડમાં રોજગારીની નવી તકો પણ ઉભી થશે

સંસદમાં શિપ રિસાઈકલીંગ બીલ 2019 પાસ, અલંગ શિપિંગ યાર્ડનો વિકાસ થશે: 👉 આ બીલ પાસ થવાથી વિશ્વભરના જહાજો અલંગ સહિત દેશના અન્ય રિસાઈકલીંગ યાર્ડમાં ભંગાવા માટે આવશે જેથી પ્લોટો પણ વિકસશે. 👉 નવા બીલમાં પર્યાવરણની સુરક્ષા અને શ્રમિકોના સ્વાસ્થ્ય માટે સાનુકુળ મુદ્દાઓ આવરી લેવાયા 👉 અલંગ શિપિંગ યાર્ડમાં રોજગારીની નવી તકો પણ ઉભી થશે

Let's Connect

sm2p0