અમદાવાદ ખાતે ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત 'તેજ-તૃષા' પ્રતિભા શોધ-2019 તથા ‘ગુરુકુલ’ મોડલ લર્નર સપોર્ટ સેન્ટર અને ‘અત્રી’ સ્પેશિયલ લર્નર સપોર્ટ સેન્ટરનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત 'તેજ-તૃષા' પ્રતિભા શોધ-2019 તથા ‘ગુરુકુલ’ મોડલ લર્નર સપોર્ટ સેન્ટર અને ‘અત્રી’ સ્પેશિયલ લર્નર સપોર્ટ સેન્ટરનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત 'તેજ-તૃષા' પ્રતિભા શોધ-2019 તથા ‘ગુરુકુલ’ મોડલ લર્નર સપોર્ટ સેન્ટર અને ‘અત્રી’ સ્પેશિયલ લર્નર સપોર્ટ સેન્ટરનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0