મોદી સરકારની પારદર્શક નીતિઓનું પ્રતિબિંબ પ્રત્યક્ષ વિદેશી રોકાણમાં ભારત અગ્રેસર ✔️ વર્ષ 2019 દરમ્યાન ભારતમાં 49 બિલિયન ડોલર્સનું FDI થયું જે વર્ષ 2018 દરમ્યાન થયેલા કુલ FDI કરતા 16% વધારે છે ✔️ સમગ્ર વિશ્વમાં વર્ષ 2019 માં FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટમાં 1% નો ઘટાડો થયો ત્યારે ભારતમાં FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 16% વધ્યું ✔️ એશિયામાં કુલ 60 બિલિયન ડોલર્સનું FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટની સામે એકલા ભારતમાં જ 49 બિલિયન ડોલર્સ FDI થયું ✔️ FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટમાં ભારત દૂનિયાના ટોપ 10 દેશોની યાદીમાં સામેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારની પારદર્શક નીતિઓનું પ્રતિબિંબ પ્રત્યક્ષ વિદેશી રોકાણમાં ભારત અગ્રેસર

✔️ વર્ષ 2019 દરમ્યાન ભારતમાં 49 બિલિયન ડોલર્સનું FDI થયું જે વર્ષ 2018 દરમ્યાન થયેલા કુલ FDI કરતા 16% વધારે છે

✔️ સમગ્ર વિશ્વમાં વર્ષ 2019 માં FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટમાં 1% નો ઘટાડો થયો ત્યારે ભારતમાં FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 16% વધ્યું

✔️ એશિયામાં કુલ 60 બિલિયન ડોલર્સનું FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટની સામે એકલા ભારતમાં જ 49 બિલિયન ડોલર્સ FDI થયું

✔️ FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટમાં ભારત દૂનિયાના ટોપ 10 દેશોની યાદીમાં સામેલ

મોદી સરકારની પારદર્શક નીતિઓનું પ્રતિબિંબ પ્રત્યક્ષ વિદેશી રોકાણમાં ભારત અગ્રેસર ✔️ વર્ષ 2019 દરમ્યાન ભારતમાં 49 બિલિયન ડોલર્સનું FDI થયું જે વર્ષ 2018 દરમ્યાન થયેલા કુલ FDI કરતા 16% વધારે છે ✔️ સમગ્ર વિશ્વમાં વર્ષ 2019 માં FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટમાં 1% નો ઘટાડો થયો ત્યારે ભારતમાં FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 16% વધ્યું ✔️ એશિયામાં કુલ 60 બિલિયન ડોલર્સનું FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટની સામે એકલા ભારતમાં જ 49 બિલિયન ડોલર્સ FDI થયું ✔️ FDI ઈન્વેસ્ટમેન્ટમાં ભારત દૂનિયાના ટોપ 10 દેશોની યાદીમાં સામેલ

Let's Connect

sm2p0