• વિદેશી મૂડી રોકાણ આકર્ષવામાં ગુજરાત અગ્રેસર: 👉 વર્ષ 2019-20 ના પ્રથમ 6 માસ દરમિયાન વિદેશી મૂડી રોકાણ રૂ.24,012 કરોડનું થયું જે વર્ષ 2018-19 દરમિયાન થયેલા કુલ વિદેશી મૂડી રોકાણ કરતાં 200% વધારે છે 👉 એપ્રિલ 2000 થી સપ્ટેમ્બર 2019 સુધીમાં ગુજરાત રૂ 1.41 લાખ કરોડના વિદેશી મૂડી રોકાણ સાથે દેશભરમાં અગ્રેસર છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• વિદેશી મૂડી રોકાણ આકર્ષવામાં ગુજરાત અગ્રેસર:

👉 વર્ષ 2019-20 ના પ્રથમ 6 માસ દરમિયાન વિદેશી મૂડી રોકાણ રૂ.24,012 કરોડનું થયું જે વર્ષ 2018-19 દરમિયાન થયેલા કુલ વિદેશી મૂડી રોકાણ કરતાં 200% વધારે છે

👉 એપ્રિલ 2000 થી સપ્ટેમ્બર 2019 સુધીમાં ગુજરાત રૂ 1.41 લાખ કરોડના વિદેશી મૂડી રોકાણ સાથે દેશભરમાં અગ્રેસર છે

• વિદેશી મૂડી રોકાણ આકર્ષવામાં ગુજરાત અગ્રેસર: 👉 વર્ષ 2019-20 ના પ્રથમ 6 માસ દરમિયાન વિદેશી મૂડી રોકાણ રૂ.24,012 કરોડનું થયું જે વર્ષ 2018-19 દરમિયાન થયેલા કુલ વિદેશી મૂડી રોકાણ કરતાં 200% વધારે છે 👉 એપ્રિલ 2000 થી સપ્ટેમ્બર 2019 સુધીમાં ગુજરાત રૂ 1.41 લાખ કરોડના વિદેશી મૂડી રોકાણ સાથે દેશભરમાં અગ્રેસર છે

Let's Connect

sm2p0