‪વર્ષ 2019-20માં પ્લેસમેન્ટ કેમ્પના આયોજનથી 20 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રોજગારી મળી ‬ ‪👉 17 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓની ડાયરેક્ટ પ્લેસમેન્ટ અને 2,936 વિદ્યાર્થીઓની પ્રિ-પ્‍લેસમેન્‍ટથી પસંદગી ‬ ‪👉 વિદ્યાર્થીઓને મહત્તમ વાર્ષિક રૂ.9 લાખ સુધીનું પેકેજ મળ્યું ‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪વર્ષ 2019-20માં પ્લેસમેન્ટ કેમ્પના આયોજનથી 20 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રોજગારી મળી ‬

‪👉 17 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓની ડાયરેક્ટ પ્લેસમેન્ટ અને 2,936 વિદ્યાર્થીઓની પ્રિ-પ્‍લેસમેન્‍ટથી પસંદગી ‬

‪👉 વિદ્યાર્થીઓને મહત્તમ વાર્ષિક રૂ.9 લાખ સુધીનું પેકેજ મળ્યું ‬

‪વર્ષ 2019-20માં પ્લેસમેન્ટ કેમ્પના આયોજનથી 20 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રોજગારી મળી ‬ ‪👉 17 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓની ડાયરેક્ટ પ્લેસમેન્ટ અને 2,936 વિદ્યાર્થીઓની પ્રિ-પ્‍લેસમેન્‍ટથી પસંદગી ‬ ‪👉 વિદ્યાર્થીઓને મહત્તમ વાર્ષિક રૂ.9 લાખ સુધીનું પેકેજ મળ્યું ‬

Let's Connect

sm2p0