વિદેશી મૂડી રોકાણ આકર્ષવામાં ગુજરાત અગ્રેસર: 👉 વર્ષ 2019 ના પ્રથમ કવાર્ટર દરમિયાન વિદેશી મૂડી રોકાણ રૂ. 18,325 કરોડનું થયું જે વર્ષ 2018-19 દરમિયાન થયેલા કુલ વિદેશી મૂડી રોકાણ કરતાં 150% વધારે છે 👉 વિદેશી મૂડી રોકાણથી ગુજરાતના યુવાધનને રોજગારના નવા અવસર પ્રાપ્ત થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિદેશી મૂડી રોકાણ આકર્ષવામાં ગુજરાત અગ્રેસર:

👉 વર્ષ 2019 ના પ્રથમ કવાર્ટર દરમિયાન વિદેશી મૂડી રોકાણ રૂ. 18,325 કરોડનું થયું જે વર્ષ 2018-19 દરમિયાન થયેલા કુલ વિદેશી મૂડી રોકાણ કરતાં 150% વધારે છે

👉 વિદેશી મૂડી રોકાણથી ગુજરાતના યુવાધનને રોજગારના નવા અવસર પ્રાપ્ત થશે

વિદેશી મૂડી રોકાણ આકર્ષવામાં ગુજરાત અગ્રેસર: 👉 વર્ષ 2019 ના પ્રથમ કવાર્ટર દરમિયાન વિદેશી મૂડી રોકાણ રૂ. 18,325 કરોડનું થયું જે વર્ષ 2018-19 દરમિયાન થયેલા કુલ વિદેશી મૂડી રોકાણ કરતાં 150% વધારે છે 👉 વિદેશી મૂડી રોકાણથી ગુજરાતના યુવાધનને રોજગારના નવા અવસર પ્રાપ્ત થશે

Let's Connect

sm2p0