સ્ટાર્ટ અપ યાત્રામાં ભારતની ઉન્નતિ • ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ હબ છે • 2019 માં 1300 ટેકનોલોજી સ્ટાર્ટ-અપ જોડવામાં આવ્યા • 2014-2019 ની વચ્ચે 8,900-9,300 ટેકકનોલોજી સ્ટાર્ટ અપ સામે આવ્યા

Opportunities4Youth

BJP | BJP Gujarat,  Opportunities4Youth

સ્ટાર્ટ અપ યાત્રામાં ભારતની ઉન્નતિ

• ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ હબ છે

• 2019 માં 1300 ટેકનોલોજી સ્ટાર્ટ-અપ જોડવામાં આવ્યા

• 2014-2019 ની વચ્ચે 8,900-9,300 ટેકકનોલોજી સ્ટાર્ટ અપ સામે આવ્યા
#Opportunities4Youth

સ્ટાર્ટ અપ યાત્રામાં ભારતની ઉન્નતિ • ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ હબ છે • 2019 માં 1300 ટેકનોલોજી સ્ટાર્ટ-અપ જોડવામાં આવ્યા • 2014-2019 ની વચ્ચે 8,900-9,300 ટેકકનોલોજી સ્ટાર્ટ અપ સામે આવ્યા #Opportunities4Youth

Let's Connect

sm2p0