માર્ગો દેશની જીવનરેખા છે, જે દેશની સીમાડાઓને જોડે છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઇન્ટરસ્ટેટ કનેક્ટિવિટી પ્રોગ્રામ હેઠળ વર્ષ 2018 - 19 માટે ગુજરાત રાજ્યને રૂ. 200 કરોડનું ફાળવવામાં આવ્યું ફંડ જે અંતર્ગત ગુજરાતમાં જુદા જુદા નવા 9 માર્ગોનાં નિર્માણ માટે વિકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માર્ગો દેશની જીવનરેખા છે, જે દેશની સીમાડાઓને જોડે છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઇન્ટરસ્ટેટ કનેક્ટિવિટી પ્રોગ્રામ હેઠળ વર્ષ 2018 - 19 માટે ગુજરાત રાજ્યને રૂ. 200 કરોડનું ફાળવવામાં આવ્યું ફંડ જે અંતર્ગત ગુજરાતમાં જુદા જુદા નવા 9 માર્ગોનાં નિર્માણ માટે વિકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવશે.

માર્ગો દેશની જીવનરેખા છે, જે દેશની સીમાડાઓને જોડે છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઇન્ટરસ્ટેટ કનેક્ટિવિટી પ્રોગ્રામ હેઠળ વર્ષ 2018 - 19 માટે ગુજરાત રાજ્યને રૂ. 200 કરોડનું ફાળવવામાં આવ્યું ફંડ જે અંતર્ગત ગુજરાતમાં જુદા જુદા નવા 9 માર્ગોનાં નિર્માણ માટે વિકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવશે.

Let's Connect

sm2p0