2017ની ચૂંટણી બે પક્ષ વચ્ચેની નહીં પણ કોંગ્રેસના વંશવાદ, જાતિવાદ સામે Narendra Modi ના વિકાસવાદની ચૂંટણી છે જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

2017ની ચૂંટણી બે પક્ષ વચ્ચેની નહીં પણ કોંગ્રેસના વંશવાદ, જાતિવાદ સામે Narendra Modi ના વિકાસવાદની ચૂંટણી છે

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

2017ની ચૂંટણી બે પક્ષ વચ્ચેની નહીં પણ કોંગ્રેસના વંશવાદ, જાતિવાદ સામે Narendra Modi ના વિકાસવાદની ચૂંટણી છે જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0