2017 એ સંકલ્પનું વર્ષ છે. વર્ષ 2022 પહેલા ગંદકી, ગરીબી, ભ્રષ્ટાચાર, આતંકવાદ, જાતિવાદ, સંપ્રદાયવાદ, ભેદભાવ, ઊંચનીચ જેવા તમામ પરિબળોથી ભારતમુક્ત થાય અને એક નવા ભારતનું નિર્માણ થાય તે માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને 'સંકલ્પથી સિદ્ધિ સુધી' નું મહાઅભિયાન પ્રારંભવાનું છે

SankalpSeSiddhi

2017 એ સંકલ્પનું વર્ષ છે. વર્ષ 2022 પહેલા ગંદકી, ગરીબી, ભ્રષ્ટાચાર, આતંકવાદ, જાતિવાદ, સંપ્રદાયવાદ, ભેદભાવ, ઊંચનીચ જેવા તમામ પરિબળોથી ભારતમુક્ત થાય અને એક નવા ભારતનું નિર્માણ થાય તે માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને 'સંકલ્પથી સિદ્ધિ સુધી' નું મહાઅભિયાન પ્રારંભવાનું છે #SankalpSeSiddhi

2017 એ સંકલ્પનું વર્ષ છે. વર્ષ 2022 પહેલા ગંદકી, ગરીબી, ભ્રષ્ટાચાર, આતંકવાદ, જાતિવાદ, સંપ્રદાયવાદ, ભેદભાવ, ઊંચનીચ જેવા તમામ પરિબળોથી ભારતમુક્ત થાય અને એક નવા ભારતનું નિર્માણ થાય તે માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને 'સંકલ્પથી સિદ્ધિ સુધી' નું મહાઅભિયાન પ્રારંભવાનું છે #SankalpSeSiddhi

Let's Connect

sm2p0