નવી બાયોટેક્નોલોજી પોલિસી (2016-2021) - બાયોટેક્નોલોજી ઉત્પાદનો શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા, વાજબી ભાવે, ઝડપથી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો ઉદ્દેશ્ય

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવી બાયોટેક્નોલોજી પોલિસી (2016-2021) - બાયોટેક્નોલોજી ઉત્પાદનો શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા, વાજબી ભાવે, ઝડપથી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો ઉદ્દેશ્ય

નવી બાયોટેક્નોલોજી પોલિસી (2016-2021) - બાયોટેક્નોલોજી ઉત્પાદનો શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા, વાજબી ભાવે, ઝડપથી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો ઉદ્દેશ્ય

Let's Connect

sm2p0