રાજ્યની સોલાર પાવર પોલિસી-2015 ને 31 ડિસેમ્બર, 2020 સુધી લંબાવાઈ 👉 2022 સુધીમાં ગુજરાતમાં 8 હજાર મેગાવોટ સૌર ઊર્જા ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક પાર પાડવામાં આ સોલાર પોલિસીની લંબાવવામાં આવેલી સમયાવધિ નવું બળ પુરૂં પાડશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની સોલાર પાવર પોલિસી-2015 ને 31 ડિસેમ્બર, 2020 સુધી લંબાવાઈ

👉 2022 સુધીમાં ગુજરાતમાં 8 હજાર મેગાવોટ સૌર ઊર્જા ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક પાર પાડવામાં આ સોલાર પોલિસીની લંબાવવામાં આવેલી સમયાવધિ નવું બળ પુરૂં પાડશે

રાજ્યની સોલાર પાવર પોલિસી-2015 ને 31 ડિસેમ્બર, 2020 સુધી લંબાવાઈ 👉 2022 સુધીમાં ગુજરાતમાં 8 હજાર મેગાવોટ સૌર ઊર્જા ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક પાર પાડવામાં આ સોલાર પોલિસીની લંબાવવામાં આવેલી સમયાવધિ નવું બળ પુરૂં પાડશે

Let's Connect

sm2p0