આજસુધી કોઈએ નોટબંધી અને ઘટતા જતા વૃદ્ધિદર વચ્ચેનો સીધો સંબંધ સાબિત કરતા પુરાવા આપ્યા નથી. વર્ષ 2015-2016ના છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં વૃદ્ધિદર સતત ઘટી રહ્યો હતો તેનું મુખ્ય કારણ હતું વધી રહેલી NPA,જે UPA સરકાર ધ્વારા વારસામાં આપવામાં આવેલી હતી.:શ્રી રાજીવ કુમાર,વાઈસ ચેરમેન,નીતિઆયોગ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજસુધી કોઈએ નોટબંધી અને ઘટતા જતા વૃદ્ધિદર વચ્ચેનો સીધો સંબંધ સાબિત કરતા પુરાવા આપ્યા નથી. વર્ષ 2015-2016ના છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં વૃદ્ધિદર સતત ઘટી રહ્યો હતો તેનું મુખ્ય કારણ હતું વધી રહેલી NPA,જે UPA સરકાર ધ્વારા વારસામાં આપવામાં આવેલી હતી.:શ્રી રાજીવ કુમાર,વાઈસ ચેરમેન,નીતિઆયોગ

આજસુધી કોઈએ નોટબંધી અને ઘટતા જતા વૃદ્ધિદર વચ્ચેનો સીધો સંબંધ સાબિત કરતા પુરાવા આપ્યા નથી. વર્ષ 2015-2016ના છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં વૃદ્ધિદર સતત ઘટી રહ્યો હતો તેનું મુખ્ય કારણ હતું વધી રહેલી NPA,જે UPA સરકાર ધ્વારા વારસામાં આપવામાં આવેલી હતી.:શ્રી રાજીવ કુમાર,વાઈસ ચેરમેન,નીતિઆયોગ

Let's Connect

sm2p0