વર્ષ 2014માં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વડપણ હેઠળ કેન્દ્રમાં ભાજપાની સરકાર બની ત્યારથી જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગામડું, ગરીબ અને કિસાનને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને વિવિધ હિતકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote, AatmaNirbharKrishi

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, AatmaNirbharKrishi

વર્ષ 2014માં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વડપણ હેઠળ કેન્દ્રમાં ભાજપાની સરકાર બની ત્યારથી જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગામડું, ગરીબ અને કિસાનને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને વિવિધ હિતકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote #AatmaNirbharKrishi

વર્ષ 2014માં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વડપણ હેઠળ કેન્દ્રમાં ભાજપાની સરકાર બની ત્યારથી જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગામડું, ગરીબ અને કિસાનને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને વિવિધ હિતકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote #AatmaNirbharKrishi

Let's Connect

sm2p0