2014 ની કોંગ્રેસની પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસે ગેસના 9 બાટલાની જગ્યાએ 12 બાટલા આપવાની વાત પર વોટ માંગ્યા હતા જે આ કોંગ્રેસની માનસિક સ્થિતિ શું છે એનું દર્શન કરાવે છે જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

2014 ની કોંગ્રેસની પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસે ગેસના 9 બાટલાની જગ્યાએ 12 બાટલા આપવાની વાત પર વોટ માંગ્યા હતા જે આ કોંગ્રેસની માનસિક સ્થિતિ શું છે એનું દર્શન કરાવે છે
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

2014 ની કોંગ્રેસની પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસે ગેસના 9 બાટલાની જગ્યાએ 12 બાટલા આપવાની વાત પર વોટ માંગ્યા હતા જે આ કોંગ્રેસની માનસિક સ્થિતિ શું છે એનું દર્શન કરાવે છે જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0