- 2014માં ઓનલાઇન પેમેન્ટનું કદ 4,620.9 મિલિયન હતુ. જે 2020માં 24,511 મિલિયન થયું - ઇ-ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા 2014 થી 2019 સુધીમાં 18 ગણી વધી, UPI ટ્રાન્ઝેક્શનનું કદ લગભગ 1,000 ગણું વધ્યું

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

- 2014માં ઓનલાઇન પેમેન્ટનું કદ 4,620.9 મિલિયન હતુ. જે 2020માં 24,511 મિલિયન થયું

- ઇ-ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા 2014 થી 2019 સુધીમાં 18 ગણી વધી, UPI ટ્રાન્ઝેક્શનનું કદ લગભગ 1,000 ગણું વધ્યું

#1YearOfModi2

- 2014માં ઓનલાઇન પેમેન્ટનું કદ 4,620.9 મિલિયન હતુ. જે 2020માં 24,511 મિલિયન થયું - ઇ-ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા 2014 થી 2019 સુધીમાં 18 ગણી વધી, UPI ટ્રાન્ઝેક્શનનું કદ લગભગ 1,000 ગણું વધ્યું #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0