મોદી સરકારે સૌર ઉર્જા ઉત્પાદનમાં કરી અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ - ગ્લોબલ સોલર એનર્જીની સ્થાપિત ક્ષમતામાં ભારત પાંચમા ક્રમે - 2014 સુધી દેશમાં સૌર ઉર્જાનું ઉત્પાદન માત્ર 2.63 ગીગાવોટ હતું - 31 ઓક્ટોબર 2019 સુધીમાં સૌર ઉર્જાનું ઉત્પાદન વધીને 31.69 ગીગાવોટ થયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારે સૌર ઉર્જા ઉત્પાદનમાં કરી અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ

- ગ્લોબલ સોલર એનર્જીની સ્થાપિત ક્ષમતામાં ભારત પાંચમા ક્રમે

- 2014 સુધી દેશમાં સૌર ઉર્જાનું ઉત્પાદન માત્ર 2.63 ગીગાવોટ હતું

- 31 ઓક્ટોબર 2019 સુધીમાં સૌર ઉર્જાનું ઉત્પાદન વધીને 31.69 ગીગાવોટ થયું

મોદી સરકારે સૌર ઉર્જા ઉત્પાદનમાં કરી અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ - ગ્લોબલ સોલર એનર્જીની સ્થાપિત ક્ષમતામાં ભારત પાંચમા ક્રમે - 2014 સુધી દેશમાં સૌર ઉર્જાનું ઉત્પાદન માત્ર 2.63 ગીગાવોટ હતું - 31 ઓક્ટોબર 2019 સુધીમાં સૌર ઉર્જાનું ઉત્પાદન વધીને 31.69 ગીગાવોટ થયું

Let's Connect

sm2p0