પોતાના ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન 👉 નવેમ્બર 2013માં હોમ લોનનો દર 10% હતો, જ્યારે વર્તમાનમાં હોમ લોનનો દર 8-8.5% છે 👉 અટવાયેલા આવાસ પ્રોજેક્ટોને પૂર્ણ કરવા માટે રૂ.20,000 કરોડના સ્ટ્રેસ-ફંડની જાહેરાત કરી

Mobility4MiddleClass

BJP | BJP Gujarat,  Mobility4MiddleClass

પોતાના ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન

👉 નવેમ્બર 2013માં હોમ લોનનો દર 10% હતો, જ્યારે વર્તમાનમાં હોમ લોનનો દર 8-8.5% છે

👉 અટવાયેલા આવાસ પ્રોજેક્ટોને પૂર્ણ કરવા માટે રૂ.20,000 કરોડના સ્ટ્રેસ-ફંડની જાહેરાત કરી
#Mobility4MiddleClass

પોતાના ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન 👉 નવેમ્બર 2013માં હોમ લોનનો દર 10% હતો, જ્યારે વર્તમાનમાં હોમ લોનનો દર 8-8.5% છે 👉 અટવાયેલા આવાસ પ્રોજેક્ટોને પૂર્ણ કરવા માટે રૂ.20,000 કરોડના સ્ટ્રેસ-ફંડની જાહેરાત કરી #Mobility4MiddleClass

Let's Connect

sm2p0