ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા સપ્તાહની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે શિક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવવામાં મહિલાઓના નેતૃત્વ પર એક નજર. 2010-11ની તુલનામાં ભારતીય મહિલાઓએ શિક્ષણના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમની ભાગીદારી મોટા પ્રમાણમાં વધારી છે.

SheInspiresUs, BetiPadhaoDeshBadhao

BJP | BJP Gujarat,  SheInspiresUs, BetiPadhaoDeshBadhao

ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા સપ્તાહની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે શિક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવવામાં મહિલાઓના નેતૃત્વ પર એક નજર.

2010-11ની તુલનામાં ભારતીય મહિલાઓએ શિક્ષણના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમની ભાગીદારી મોટા પ્રમાણમાં વધારી છે.

#SheInspiresUs #BetiPadhaoDeshBadhao

ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા સપ્તાહની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે શિક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવવામાં મહિલાઓના નેતૃત્વ પર એક નજર. 2010-11ની તુલનામાં ભારતીય મહિલાઓએ શિક્ષણના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમની ભાગીદારી મોટા પ્રમાણમાં વધારી છે. #SheInspiresUs #BetiPadhaoDeshBadhao

Let's Connect

sm2p0