રૂપાણી સરકારનો લાખો પરિવારને આશ્રય આપતો નિર્ણય: 👉 મહાનગર, નગરપાલિકા વિસ્તારોમાં વર્ષ 2005 સુધીની સૂચિત સોસાયટીઓ વેરા ભરીને કાયદેસર થઇ શકશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનો લાખો પરિવારને આશ્રય આપતો નિર્ણય:

👉 મહાનગર, નગરપાલિકા વિસ્તારોમાં વર્ષ 2005 સુધીની સૂચિત સોસાયટીઓ વેરા ભરીને કાયદેસર થઇ શકશે

રૂપાણી સરકારનો લાખો પરિવારને આશ્રય આપતો નિર્ણય: 👉 મહાનગર, નગરપાલિકા વિસ્તારોમાં વર્ષ 2005 સુધીની સૂચિત સોસાયટીઓ વેરા ભરીને કાયદેસર થઇ શકશે

Let's Connect

sm2p0