ચીને 2005 થી 2009 સુધી અને લક્ઝમબર્ગ જેવા ટેક્સ હેવન દેશે 2006 થી 2009 સુધી રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનને દાન આપ્યું હતું. સોનિયા ગાંધીના વડપણ હેઠળના રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશને ચીની સરકાર અને ટેક્સ હેવન દેશ પાસેથી નાણાં કેમ સ્વીકાર્યા? : શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ચીને 2005 થી 2009 સુધી અને લક્ઝમબર્ગ જેવા ટેક્સ હેવન દેશે 2006 થી 2009 સુધી રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનને દાન આપ્યું હતું.

સોનિયા ગાંધીના વડપણ હેઠળના રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશને ચીની સરકાર અને ટેક્સ હેવન દેશ પાસેથી નાણાં કેમ સ્વીકાર્યા? : શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી

ચીને 2005 થી 2009 સુધી અને લક્ઝમબર્ગ જેવા ટેક્સ હેવન દેશે 2006 થી 2009 સુધી રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનને દાન આપ્યું હતું. સોનિયા ગાંધીના વડપણ હેઠળના રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશને ચીની સરકાર અને ટેક્સ હેવન દેશ પાસેથી નાણાં કેમ સ્વીકાર્યા? : શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી

Let's Connect

sm2p0