2001ના ભૂકંપ પછી ભાજપ સરકારે કચ્છનું શૂન્યમાંથી સર્જન કરીને તમામ પ્રકારની માળખાકીય સુવિધાઓથી સજ્જ કર્યું. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

2001ના ભૂકંપ પછી ભાજપ સરકારે કચ્છનું શૂન્યમાંથી સર્જન કરીને તમામ પ્રકારની માળખાકીય સુવિધાઓથી સજ્જ કર્યું.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

2001ના ભૂકંપ પછી ભાજપ સરકારે કચ્છનું શૂન્યમાંથી સર્જન કરીને તમામ પ્રકારની માળખાકીય સુવિધાઓથી સજ્જ કર્યું. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0