મહિલા સશક્તિકરણ અને કન્યા ઉત્કર્ષ માટે રાજ્યના બજેટમાં રૂ. 2000 કરોડની કરવામાં આવી જોગવાઈઓ

GujaratBudget

BJP | BJP Gujarat,  GujaratBudget

મહિલા સશક્તિકરણ અને કન્યા ઉત્કર્ષ માટે રાજ્યના બજેટમાં રૂ. 2000 કરોડની કરવામાં આવી જોગવાઈઓ
#GujaratBudget

મહિલા સશક્તિકરણ અને કન્યા ઉત્કર્ષ માટે રાજ્યના બજેટમાં રૂ. 2000 કરોડની કરવામાં આવી જોગવાઈઓ #GujaratBudget

Let's Connect

sm2p0