પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો આવતીકાલ તારીખ 20 ઓગસ્ટના રોજ સૌરાષ્ટ્રમાં યોજાનાર કાર્યક્રમોની માહિતી

SorathWelcomesCRPatil

BJP | BJP Gujarat,  SorathWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો આવતીકાલ તારીખ 20 ઓગસ્ટના રોજ સૌરાષ્ટ્રમાં યોજાનાર કાર્યક્રમોની માહિતી
#SorathWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો આવતીકાલ તારીખ 20 ઓગસ્ટના રોજ સૌરાષ્ટ્રમાં યોજાનાર કાર્યક્રમોની માહિતી #SorathWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0