જન-ધન યોજના પર કેટલાક લોકો સવાલ ઉઠાવતા રહ્યા મુશ્કેલ સમયમાં આ જન-ધન યોજના જ 20 કરોડથી વધારે મહિલાઓનો સહારો બની

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

જન-ધન યોજના પર કેટલાક લોકો સવાલ ઉઠાવતા રહ્યા

મુશ્કેલ સમયમાં આ જન-ધન યોજના જ 20 કરોડથી વધારે મહિલાઓનો સહારો બની
#IndiaFightsCorona

જન-ધન યોજના પર કેટલાક લોકો સવાલ ઉઠાવતા રહ્યા મુશ્કેલ સમયમાં આ જન-ધન યોજના જ 20 કરોડથી વધારે મહિલાઓનો સહારો બની #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0