“આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ” 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આ આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ ભારતની GDPના 10% જેટલું છે.

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

“આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ”

20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આ આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ ભારતની GDPના 10% જેટલું છે.
#AatmaNirbharBharat

“આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ” 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આ આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ ભારતની GDPના 10% જેટલું છે. #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0