અમે શું કર્યું 20 વર્ષથી? અરે કોંગ્રેસીયાઓ સાંભળો શું કહે છે ગુજરાતના લોકો... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમે શું કર્યું 20 વર્ષથી? અરે કોંગ્રેસીયાઓ સાંભળો શું કહે છે ગુજરાતના લોકો...

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

અમે શું કર્યું 20 વર્ષથી? અરે કોંગ્રેસીયાઓ સાંભળો શું કહે છે ગુજરાતના લોકો... જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0