રાજ્યમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સિવાયના વિસ્તારમાં સામાન્ય લોકો માટે એસ.ટી. બસ સેવા પૂર્વવત 👉 20મી મેના રોજ 6,545 લોકલ અને 46 એક્સપ્રેસ ટ્રીપના માધ્યમથી 23,069 લોકોએ પરિવહન સેવાનો લાભ લીધો 👉 વિવિધ પાંચ ઝોનમાં સવારના 8 થી સાંજના 6 કલાક સુધી સામાન્ય જનતા માટે બસ સેવા ઉપલબ્ધ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સિવાયના વિસ્તારમાં સામાન્ય લોકો માટે એસ.ટી. બસ સેવા પૂર્વવત

👉 20મી મેના રોજ 6,545 લોકલ અને 46 એક્સપ્રેસ ટ્રીપના માધ્યમથી 23,069 લોકોએ પરિવહન સેવાનો લાભ લીધો

👉 વિવિધ પાંચ ઝોનમાં સવારના 8 થી સાંજના 6 કલાક સુધી સામાન્ય જનતા માટે બસ સેવા ઉપલબ્ધ

રાજ્યમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સિવાયના વિસ્તારમાં સામાન્ય લોકો માટે એસ.ટી. બસ સેવા પૂર્વવત 👉 20મી મેના રોજ 6,545 લોકલ અને 46 એક્સપ્રેસ ટ્રીપના માધ્યમથી 23,069 લોકોએ પરિવહન સેવાનો લાભ લીધો 👉 વિવિધ પાંચ ઝોનમાં સવારના 8 થી સાંજના 6 કલાક સુધી સામાન્ય જનતા માટે બસ સેવા ઉપલબ્ધ

Let's Connect

sm2p0