સાવધાની અપનાવીએ, કોરોના ને હરાવીએ • સાર્વજનિક સ્થળો પર જવાનું ટાળીએ • હેન્ડવોશ દ્વારા 20-40 સેકન્ડ સુધી હાથ બરાબર સાફ કરીએ • માસ્ક દ્વારા નાક અને મોઢું વ્યવસ્થિત રીતે ઢાંકીને જ બહાર નીકળીએ • કોઈપણ સ્થળે લોકો થી બે ગજની દૂરી બનાવીને રાખીએ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

સાવધાની અપનાવીએ, કોરોના ને હરાવીએ

• સાર્વજનિક સ્થળો પર જવાનું ટાળીએ

• હેન્ડવોશ દ્વારા 20-40 સેકન્ડ સુધી હાથ બરાબર સાફ કરીએ

• માસ્ક દ્વારા નાક અને મોઢું વ્યવસ્થિત રીતે ઢાંકીને જ બહાર નીકળીએ

• કોઈપણ સ્થળે લોકો થી બે ગજની દૂરી બનાવીને રાખીએ

#IndiaFightsCorona

સાવધાની અપનાવીએ, કોરોના ને હરાવીએ • સાર્વજનિક સ્થળો પર જવાનું ટાળીએ • હેન્ડવોશ દ્વારા 20-40 સેકન્ડ સુધી હાથ બરાબર સાફ કરીએ • માસ્ક દ્વારા નાક અને મોઢું વ્યવસ્થિત રીતે ઢાંકીને જ બહાર નીકળીએ • કોઈપણ સ્થળે લોકો થી બે ગજની દૂરી બનાવીને રાખીએ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0