આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ - વાણિજ્યિક એકમોને વાર્ષિક પ્રોપર્ટી ટેક્સના ચુકવણામાં 20%ની રાહત - રહેણાંક મિલકતોના 31 જુલાઈ 2020 સુધી ચુકવવાના થતા વર્ષ 2020-21ના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં 10%ની રાહત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

- વાણિજ્યિક એકમોને વાર્ષિક પ્રોપર્ટી ટેક્સના ચુકવણામાં 20%ની રાહત

- રહેણાંક મિલકતોના 31 જુલાઈ 2020 સુધી ચુકવવાના થતા વર્ષ 2020-21ના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં 10%ની રાહત

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ - વાણિજ્યિક એકમોને વાર્ષિક પ્રોપર્ટી ટેક્સના ચુકવણામાં 20%ની રાહત - રહેણાંક મિલકતોના 31 જુલાઈ 2020 સુધી ચુકવવાના થતા વર્ષ 2020-21ના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં 10%ની રાહત

Let's Connect

sm2p0