હું મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે કહ્યું હતું કે, હું 20-20 રમવા આવ્યો છું. એટલે હું ક્રીઝની ચિંતા નથી કરતો. હું તો અડધી પીચે જ રમુ છું. લોકહિતના નિર્ણય લેવામાં ક્યારેય કચાશ રાખી નથી. - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

હું મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે કહ્યું હતું કે, હું 20-20 રમવા આવ્યો છું. એટલે હું ક્રીઝની ચિંતા નથી કરતો. હું તો અડધી પીચે જ રમુ છું. લોકહિતના નિર્ણય લેવામાં ક્યારેય કચાશ રાખી નથી.

- માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

હું મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે કહ્યું હતું કે, હું 20-20 રમવા આવ્યો છું. એટલે હું ક્રીઝની ચિંતા નથી કરતો. હું તો અડધી પીચે જ રમુ છું. લોકહિતના નિર્ણય લેવામાં ક્યારેય કચાશ રાખી નથી. - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0